Algemene verkoopsvoorwaarden


Deze website is eigendom van B²ASC bv
 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Naam: B²ASC bv
Adres: C. Van der Cruyssenstraat 34 - 9850 Nevele
Telefoon: +32 9 329 42 18
E-mail: info@basc.be
Ondernemingsnummer: BE 0667.921.610

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van B²ASC, een BV met maatschappelijke zetel te C. Van der Cruyssenstraat 34 - 9850 Nevele, BE 0667.921.610, (hierna 'B²ASC') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van B²ASC moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door B²ASC aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden B²ASC niet. B²ASC is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. B²ASC is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B²ASC. B²ASC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan via de persoonlijk link zijn voorstel bekijken. Bij interesse kan de klant onmiddelijk via de knop "Verder naar Afrekenen" onmiddelijk overgaan tot online betalen.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Visa
via Mastercard
via bankkaart (bancontact / maestro)
Wanneer de betaling afgerond en geaccepteerd is, krijgt de klant een elektronische bevestiging van zijn/haar bestelling. Hierin is een overzicht van de bestelling terug te vinden.

B²ASC is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van B²ASC. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van B²ASC te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de B²ASC klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan B²ASC.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant B²ASC zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 7: Klantendienst 

De klantendienst van B²ASC is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 329 42 18, via e-mail op info@basc.be of per post op het volgende adres C. Van der Cruyssenstraat 34 - 9850 Nevele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover B²ASC beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt B²ASC zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door B²ASC om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 10: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van B²ASC. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 
Asbestattest of asbestinventaris nodig voor uw woning?

Asbestattest of asbestinventaris nodig voor uw woning?
Laat nu uw gegevens na!

Wij contacteren u zo snel mogelijk voor een vrijblijvende offerte!

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer